Homo Qualitas Consultoria

Home » Catàleg de Serveis

Catàleg de Serveis


Implantació de Sistemes de Gestió

Oferim el servei d'Implantació i Integració de Sistemes de Gestió ISO 9001, ISO/TS 16949, ISO/IEC 17025, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 50001

Auditories Internes

Realitzem Auditories Internes del Sistema de Gestió (Qualitat, Gestió Ambiental, Seguretat en el Treball, Eficiència Energètica), i Auditories Internes de Procés segons VDA 6 part 3 (VDA 6.3)

Calibració Interna per a Laboratoris

Realitzem la Implementació d'Activitats de Calibració Interna per Laboratoris de Control de Qualitat de la Construcció en compliment amb ISO/IEC 17025:2005.

Serveis a Empreses de Gestió Logística i Trasnports

Asessoria especialitzada adreçada a Centres de Distribució, Gestió Logística i Transports de Mercaderies ADR

Servei d'implantació Norma IRIS:2008

Implementació de Sistemes de Gestió de la Qualitat i realització d'Auditories Internes segons la norma IRIS:2008 per als subministradors "d'elements rodants" pel Sector Ferroviari Europeu

Seguiment de la Gestió d'Obres de la Construcció

Realització d'activitats de suport al Sistema de Gestió segons les normes de Qualitat, Gestió Ambiental i Seguretat en el Treball i/o Requisits de la Direcció Tècnica de l'Obra

Llicència Ambiental

Gestió i Realització de l'Avaluació Ambiental prèvia a la consecució de la Llicència d'Activitats d'una nova empresa o renovació i adequació de la Llicència Ambiental existent

Implementació Sistema Gestió Qualitat per Laboratoris de Construcció

D’acord amb el que preveu el Decret 257/2003 i Declaració Responsable en relació a l’acreditació dels laboratoris de la construcció, es requereix la implementació d’un Sistema de Gestió de la Qualitat segons ISO/IEC-17025: 2005.

website under maintenance